Wpływ konstrukcji budynku na koszty C.O.

Wpływ konstrukcji budynku, a w szczególności wielkość powierzchni elewacji (przegród zewnętrznych) do wielkości powierzchni rozliczeniowej przedstawiono na poniższym modelu porównującym dwa przykładowe budynki o jednakowych wymiarach i jednakowej wielkości zużycia energii cieplnej.Jeden z tych budynków ma konstrukcję zwartą prostopadłościanu z prostymi ścianami. Zaś drugi posiada ściany z czterema wpustami do wewnątrz, co powoduje zwiększenie powierzchni…

Warunki pogodowe panujące w Krakowie

Warunki pogodowe panujące w Krakowie w latach kalendarzowych obliczone na podstawie danych uzyskanych z MPEC S.A. wskazują na duże odchylenia w poszczególnych latach od średniej wartości ( wynoszącej 1) w okresie od 1992r. do 2020r.  Podstawą porównania lat kalendarzowych są wskaźniki obliczone jako iloraz Fxo i H. (Fxo – wskaźnik warunków pogodowych w każdym miesiącu…

Analiza skali wzrostu TARYF w okresie 2015r. – 2021r.

Niezależnie od działania zarządcy lub właściciela budynku oraz zachowania mieszkańców niebagatelny wpływ na poziom kosztów ogrzewania ma skala wzrostu cen taryfowych, który zupełnie nie przystaje do wzrostów inflacyjnych. Do przeanalizowania dynamiki zmian wysokości cen taryfowych posłuży poniższa tabela zawierająca dane o wysokości poszczególnych składników taryfowych i okresy ich obowiązywania w latach 2015-2021.W tej tabeli uwzględniono…

KOSZTY C.O. – konstrukcja TARYFY – cennik

Producenci energii cieplnej oraz  przedsiębiorstwa przesyłowe okresowo występują do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o zatwierdzenie nowej wysokości taryf. Urząd Regulacji Energetyki  indywidualnie zatwierdza lub nie zatwierdza wysokość tych cen (taryf) dla poszczególnych producentów energii cieplnej oraz dla poszczególnych przedsiębiorstw przesyłowych.Zarządcy zasobów mieszkalnych otrzymują jedynie powiadomienia z MPEC S.A. o wysokości i terminie zmian cen…

Co ma wpływ na koszty ogrzewania budynków

Wysokość kosztów ogrzewania budynków jest zależna od zastosowanych rozwiązań technicznych służących ogrzewaniu.W naszej Spółdzielni w całych zasobach funkcjonuje system ogrzewania oparty na dostawie energii cieplnej z miejskiej sieci ciepłowniczej, w którym to systemie wytwórcą energii cieplnej są trzy źródła, w tym: Natomiast przedsiębiorstwem przesyłającym energię cieplną od w/w źródeł do budynków mieszkalnych jest Miejskie Przedsiębiorstwo…

Centralne ogrzewanie

Racjonalne wykorzystanie ciepła to szereg czynników zarówno technicznych, jak i użytkowych, które umożliwiają większą kontrolę zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie pozwalają obniżyć koszty ponoszone z tego tytułu. Należy jednak zaznaczyć, że ograniczenie zużycia ciepła nie musi oznaczać obniżenia komfortu cieplnego w mieszkaniu. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań w instalacjach centralnego ogrzewania oraz świadome korzystanie…

Postępowanie w przypadku dłuższej nieobecności

Należy pamiętać, że podczas nieobecności użytkowników w lokalu może dojść do awarii – np. pęknięcie rury, pęknięcie wężyka do wody, zgaśnięcie świeczki w piecyku gazowym. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy przed wyjazdem zamknąć zawór wodny i sprawdzić czy „trzyma”, zamknąć zawór gazowy. Sprawdzajmy również prawidłowość zamknięcia okien, ponieważ przy uchylonych oknach w porze zimowej…

Koniec wpisów

Koniec wpisów