KOSZTY C.O. – konstrukcja TARYFY – cennik

Producenci energii cieplnej oraz  przedsiębiorstwa przesyłowe okresowo występują do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o zatwierdzenie nowej wysokości taryf. Urząd Regulacji Energetyki  indywidualnie zatwierdza lub nie zatwierdza wysokość tych cen (taryf) dla poszczególnych producentów energii cieplnej oraz dla poszczególnych przedsiębiorstw przesyłowych.
Zarządcy zasobów mieszkalnych otrzymują jedynie powiadomienia z MPEC S.A. o wysokości i terminie zmian cen usług taryfowych zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki .
Zarządcy zasobów w tym Spółdzielnia nie są stroną w postępowaniu o wydanie decyzji przez Urząd Regulacji Energetyki.
Wszystkie koszty zakupu energii cieplnej są kosztami niezależnymi od Spółdzielni.

Struktura TARYF –  kosztów ogrzewania budynków – stan na 27 lipca 2022r.

Cennik brutto na 20.07.2022

  Gdzie w powyższej tabeli:
Pierwsza grupa kosztów zależna od elektrociepłowni, obejmuje:

 • koszt 1 MW (megawata) mocy cieplnej 9 862,74 zł (nazywany potocznie opłatą stałą)
 • koszt 1 GJ (gigadżula) energii cieplnej 44,38 zł (nazywany potocznie opłatą zmienną)
 • koszt 1 m3 czynnika grzewczego 21,96 zł (to koszt za straty czynnika grzewczego w instalacji odbiorcy w budynku)

Druga grupa kosztów za usługi przesyłania energii cieplnej zależna MPEC S.A, obejmuje:
Trzy rodzaje występujących zasobach Spółdzielni taryf przesyłowych:

 • WIP co oznacza Węzeł Indywidualny Przedsiębiorstwa ,
 • GWP co oznacza Węzeł Grupowy Przedsiębiorstwa
 • WO, co oznacza Węzeł Odbiorcy (np. Spółdzielni),

z których każda taryfa zwiera dwa rodzaje kosztów, w tym:

 • koszt usług przesyłowych zależnych od wielkości mocy zainstalowanej w MW,
 • koszt usług przesyłowych zależnych od wielkości faktycznego zużycia energii cieplnej w GJ,

W zakresie usług przesyłowych zależnych od MPEC S.A. decyduje rodzaj zastosowanej do rozliczeń taryfy, który zależy od miejsca zamontowania węzła cieplnego i własności węzła.

Przykład sposobu obliczenia kosztów ogrzewania przykładowego budynku:

Przykładowe dane:

 • Powierzchnia rozliczeniowa wszystkich lokali 4 500 m2
 • Moc zainstalowana w budynku: 0,3700 MW
 • Średnie zużycie energii w roku :     2000 GJ
 • Usługi przesyłowe – taryfa WIP – węzeł cieplny w znajduje się budynku i jest własnością MPEC S.A.
 • Ubytki czynnika grzewczego w roku wynosi ok. 20 m3.

Koszty ogrzewania tego przykładowego budynku w roku wynoszą 143 941,17 zł, w tym obliczono :

 • Moc zainstalowana w budynku koszty stałe (faktury miesięczne przez 12 miesięcy): 0,3700 MW * 9 742,31 zł/MW * 12 miesięcy = 43 255,87 zł
 • Energia zużyta w budynku koszty zmienne (faktury miesięczne w okresie grzewczym): 2000 GJ * 43,82 zł zł/GJ = 87 649,80 zł
 • Usługi przesyłowe zależne od mocy koszty stałe taryfa WIP (faktury miesięczne przez 12 miesięcy): 0,3700 MW * 4 773,84 zł * 12 miesięcy = 21 195,85 zł
 • Usługi przesyłowe zależne od zużycia energii koszty zmienne taryfa WIP (faktury miesięczne w okresie grzewczym): 2000 GJ  * 25,23 zł = 50 454,60 zł
 • Koszt czynnika grzewczego występuje tylko w przypadku uzupełniania czynnika grzewczego po spuszczaniu tego czynnika z całej lub części instalacji (jedna faktura pod po zakończeniu roku)założono: 20 m3 * 23,19 zł/m3 =463,71,80 zł.

Razem roczne koszty ogrzewania dla powyższego przykładu wyniosą: 202 556,12 zł, co po podzieleniu przez 12 miesięcy i podzielniu przez 4500 m2 daje koszt na 1 m2 lokalu 3,75 zł