Zasady rozliczeń kosztów i opłat dostawy wody i odbioru ścieków

Zasady rozliczeń kosztów i opłat lokalnych z tyt.: podatków od gruntu i nieruchomości

ul. Komandosów 1 

Sprawy Finansowe – telefon bezpośredni : 12-261-01-41

 Pokój nr 5(I piętro)

  • Sprawy wysokości naliczeń i sald lokali               
  • Sprawy wysokości zadłużeń i windykacja            
  • Sprawy EGZEKUCJI Z NIERUCHOMOŚCI             
  • Sprawy SĄDOWE o ZALEGŁOŚCI                         
  • Wydawanie zaświadczeń w w/w sprawach            
  • Dodatki mieszkaniowe od Gminy Kraków            
  • Sprawy ubezpieczeń indywidualnych lokali         

 Pokój nr 2 , 5 (I piętro)

  • Rozliczenia wody – indywidualne, reklamacje                          

Pokój nr 3 (I piętro)

  • Wyjaśnienia dot. Telewizji kablowej                       

Jeżeli dysponent lokalu wnosi opłaty za lokal przez polecenie przelewu na indywidualny rachunek bankowy dla lokalu może zrezygnować z wydruku książeczki opłat dla lokalu.

Plik
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami czynszowymi
Wniosek o podział rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
Informacja jak zgłosić szkodę w Uniqa
Wypowiedzenie umowy w Uniqa
Wniosek o zwrot nadpłaty na koncie czynszowym na konto bankowe
Wniosek o zmianę normy wody