Historia Naszej Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” powstała w wyniku podziału „Związkowej Spółdzielni Mieszkaniowej” na podstawie Uchwały Nr 3/II/90 Zebrania Przedstawicieli Członków „Związkowej SM” z dnia 01.12.1990 r. a zarejestrowana została w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w dniu 29.06.1992 r.

Nasza Spółdzielnia zajmuje obszar 24,78 ha. W skład zasobu mieszkalno-usługowego wchodzi 39 budynków mieszkalnych i 5 pawilonów o łącznej powierzchni usługowej 10.703,50 m2. Pierwsze budynki powstały w 1968 roku. Spółdzielnia przez wiele lat była tylko Spółdzielnią eksploatacyjną. W październiku 1999 r. przy ulicy Słomianej 1 oddano pierwszy nowy pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny dla członków Spółdzielni, a w 2000 r. zespół garażowy trzykondygnacyjny przy ulicy Słomianej 26. W roku 2007 rozpoczęto kolejną inwestycję – budowę budynku mieszkalnego z częścią garażowo – parkingową w podziemiu przy ul. Dworskiej 8. Termin zakończenia planowany był na 31.12.2008 r. Terminu dochowano.

W latach 1992-2000 Spółdzielnia prowadziła szeroko rozwinięta działalność społeczno-wychowawczą w oparciu o Dom Kultury „Podwawelski”. Przy tej działalności nie wolno zapomnieć o osobach działających społecznie a wśród nich prężnie działający Klub Seniora, Sekcję Turystyczną i Sportową.

Aktualnie zdjęcia naszych obiektów