Spełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie monitoringu wizyjnego

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie zwana dalej AD.
 2. Kontakt z  AD  jest  możliwy:  listownie  na  adres  siedziby:  30-334 Kraków ul. Komandosów 1,  mailowo  na  adres  poczty elektronicznej: sekretariat@smpodwawelska.pl
 3. AD powołał  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  się  pod  adresem  poczty elektronicznej iod@smpodwawelska.pl
 4. Monitoring wizyjny  realizowany  jest  jako  prawnie  uzasadniony  interes  AD  w  postaci  zapewnienia bezpieczeństwa  oraz gromadzenia materiału dowodowego ewentualnych  naruszeń.  Obszar monitorowany  w  siedzibie  AD  obejmujący tereny przy szlabanach został  oznaczony  tablicami informacyjnymi oraz piktogramami kamer.
 5. Dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom świadczącym administratorowi  wsparcie  techniczne  związane  z  obsługą  monitoringu  na  podstawie zawartych umów.
 6. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez okres 10-ciu dni, który może ulec wydłużeniu  do czasu  prawomocnego  zakończenia  postępowania,  w  przypadku,  gdy  nagrania  stanowią  dowód  w postępowaniu. / Monitoring jest realizowany w formie podglądu na żywo.
 7. Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych (prawo nie przysługuje, gdy monitoring jest realizowany w formie podglądu na żywo);
 • w ograniczonym zakresie do sprostowania danych;
 • do usunięcia danych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną  danych    W  Rzeczpospolitej  Polskiej  organem   nadzorczym  jest  Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy składać w sposób wskazany w pkt 2 powyżej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez SM „Podwawelska”

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ewelina Wysocka
Kontakt: iod@smpodwawelska.pl

Dostęp do danych dla Członków Spółdzielni

Logowanie do serwisu oznacza zapoznanie się z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (tzw. RODO) oraz Regulaminem ochrony danych osobowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” i zobowiązania się do zachowania poufności danych uzyskanych za pośrednictwem strony https://smpodwawelska.pl/ w części dedykowanej dla Członków Spółdzielni.