Walne Zgromadzenie w dniu 25 maja 2023r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska” na podstawie art. 83 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami oraz  § 100 ust. 1 Statutu Spółdzielni  zwołuje WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „PODWAWELSKA” na dzień 25.05.2023r. (czwartek) o godz. 1700 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Komandosów 29 w Krakowie, na które zaprasza Członków Spółdzielni. Wydawanie mandatów rozpoczyna się od godziny 1600

INFORMACJA DODATKOWA

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz otrzymania mandatu przez członka Spółdzielni jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Podpisanie listy obecności i odbieranie mandatów odbywać się będzie przed wejściem na salę obrad przy wydzielonych stanowiskach.

Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej na kadencję 2023-2026 i ostatnio uchwaloną zmianą Statutu w zakresie wyborów do Rady Nadzorczej zwracamy uwagę, że kandydatów do Rady Nadzorczej należy zgłosić w siedzibie Spółdzielni, w terminie 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Druk zgłoszenia i oświadczenia kandydata jest dostępny w siedzibie Spółdzielni (pok. 4) oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smpodwawelska.pl

Na Walnym Zgromadzeniu do obliczania głosów będzie stosowany elektroniczny system z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych (PILOTÓW). Firma obsługująca ten system na początku Walnego Zgromadzenia przeprowadzi szkolenie dotyczące sposobu posługiwania się PILOTAMI.

  • Każdemu członkowi biorącemu udział w Walnym Zgromadzeniu zostanie czasowo powierzony PILOT, którego numer będzie przyporządkowany do danej osoby i uwidoczniony na mandacie.
  • Członkowie czasowo wychodzący z sali obrad np. do toalety mają obowiązek zdeponować PILOTA osobie upoważnionej przy drzwiach wyjściowych z sali obrad.
  • Przed opuszczeniem Walnego Zgromadzenia PILOTY należy bezwzględnie zwrócić.
  • Zabranie, zgubienie lub zniszczenie PILOTA wiąże się z opłatą w wysokości 370 zł.

Zasady dotyczące Walnego Zgromadzenia określone są w następujących przepisach:

  • Art. 83 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami
  • § 98 – 10719 statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”

Powyższe przepisy są dostępne na stronie internetowej www.smpodwawelska.pl

Materiały objęte porządkiem obrad będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Komandosów 1 w Krakowie w godzinach pracy Spółdzielni od dnia 11.05.2023r., a także umieszczone na stronie internetowej Spółdzielni www.smpodwawelska.pl. Sprawozdanie finansowe i sprawozdania Zarządu będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni od dnia 04.05.2023r.